"สัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ไม่ใช่สมาธิเฉยๆ ทำให้เกิดปัญญานะ สมาธิส่วนใหญ่ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญา ต้องสมาธิที่ถูกต้อง คือสมาธิที่จิตตั้งมั่น เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นคนดูสภาวะทั้งหลาย นั่นคือสมาธิที่ถูกต้อง คือสัมมาสมาธิ อันนั้นจะทำให้เกิดปัญญา เพราะว่าทำให้จิตถอนตัวออกจากปรากฏการณ์ จิตถอนตัวจากสถานการณ์ทั้งหลาย จากปรากฏการณ์ทั้งหลาย จิตถอนตัวออกมาเป็นคนดู เมื่อจิตถอยออกมาเป็นคนดูแล้ว มันจะเห็นความจริงได้ชัด ความจริงของรูปคือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตา ความจริงของนามคือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตา เพราะฉะนั้นจิตใจเราต้องตั้งมั่น จิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัว" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: 601112B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07