"ผัสสะมากระทบนะ ผัสสะไม่ได้ทำให้เราทุกข์หรอก แต่ความอยากของเรา ทำให้เราทุกข์ เรารู้ทันใจที่อยากขึ้นมา อย่างอารมณ์ไม่ดีมากระทบ ใจเราไม่ชอบ รู้ว่าไม่ชอบนะ ถ้าไม่รู้ทัน เราไม่ชอบ เราจะอยากให้มันหายไป เกิดวิภวตัณหา แล้วเราก็ทุกข์ ใจมันจะดิ้น แล้วก็ทุกข์ คนอื่นไม่ได้ทำความทุกข์ให้เรานะ ผัสสะทั้งหลายไม่ได้ทำความทุกข์ให้เรา มันกระตุ้นให้จิตทำงาน ให้จิตมีตัณหา แล้วจิตก็ทุกข์ของจิตเอง ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ เราจะไม่โทษคนอื่น เราจะไม่โทษสิ่งอื่น อะไรเกิดขึ้น เราจะดูตัวเอง อันนี้เป็นหลักการปฏิบัติที่ดีนะ" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: 601105B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07