"ในใจเรา จะมีสุข มีทุกข์ มีเฉยๆ หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ทั้งวัน ไม่อันใดก็อันหนึ่ง เราหัดสังเกตนะ ใจเราสุข เราก็รู้ ใจเราทุกข์ เราก็รู้ ใจเราเฉยๆ ก็รู้ ถ้าใจเป็นยังไงก็ไม่รู้ ก็คือไม่ได้ปฏิบัติ ถ้าเรารู้อยู่ว่า ความรู้สึกของเราเป็นยังไง เราปฏิบัติอยู่แล้วเราจะพบว่า ความสุข ความทุกข์ ความเฉยๆ เกิดเอง ดับเอง สั่งไม่ได้ เลือกไม่ได้ บังคับไม่ได้ ไม่ใช่ตัวเราหรอก" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๓ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

Direct download: 601014A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07