"การที่เราได้เห็นโลกตามความเป็นจริง มองโลกตามความเป็นจริงเรื่อยๆ ไป จนใจยอมรับตามความเป็นจริงของโลก นั่นแหละ ใจเราเข้าถึงสัจจะ เข้าถึงความจริงแล้ว อะไรเกิดขึ้น เราจะไม่ทุกข์ เป้าหมายสูงสุดของศาสนาพุทธ คือ ความไม่ทุกข์ ไม่ทุกข์ได้ เพราะปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของโลก ของชีวิต" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

Direct download: 600812B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07