"ไม่ต้องไปคิดมาก ดูของเรานี่ล่ะ ขยันดูไปบ่อยๆ เดี๋ยววันหนึ่งก็เข้าใจด้วยตัวเอง ไม่ได้เข้าใจเพราะเชื่อใคร ศรัทธาจะแน่นแฟ้นเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนจริง พระธรรมมีจริง พระสงฆ์มีจริง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 20 กันยายน 2558

Direct download: 580920.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:32pm +07