"ปัญญาไม่ใช่ความฉลาดรอบรู้ ด้วยการอ่านๆ ฟังๆ หรือคิดๆ เอา ปัญญาที่จะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จริงๆ เป็นปัญญาจากการเห็นเอา ปัญญาจากการเห็นความจริงของกาย ปัญญาจากการเห็นความจริงของใจ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่กรมศุลกากร วันที่ 9 กันยายน 2558

Direct download: 580909.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:19pm +07