"ธรรมะฟังอย่างเดียวไม่ได้นะ ฟังแล้วต้องปฏิบัติ นี่ฟังแล้วเราก็จำไว้ มันเข้าสมอง มันไม่เข้าใจ เข้าใจได้ถึงจะสู้กิเลสได้ กิเลสมันอยู่ที่ใจเรา ไม่ได้อยู่ในสมอง ดังนั้นเมื่อฟังแล้วต้องลงมือปฏิบัติ"

Direct download: 580906.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:43pm +07