"เมื่อไรมีความอยากเมื่อนั้นก็มีความทุกข์ จะห้ามใจไม่ให้อยากก็ห้ามไม่ได้ ใจมันอยากได้เอง ตรงที่ใจมันอยากได้เอง บังคับมันไม่ได้ เรียกว่าอนัตตา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 2 กันยายน 2558

Direct download: 580902.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:40pm +07