"คุณงามความดีทั้งหลายที่เราสร้างจะสะสมเป็นพลัง ถ้าเราเจริญสติเจริญปัญญาอย่างเดียวแล้วศีลก็ไม่ถือ สมาธิก็ไม่ทำ เดี๋ยวเดียวก็พัง ไปไม่รอดหรอก ทุกอย่างต้องสมบูรณ์นะ พระพุทธเจ้าท่านสอนทำกุศลให้ถึงพร้อม ละบาป ไม่ทำบาป ความดีอะไรมีโอกาสทำก็ทำ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 ส.ค.​58

Direct download: 580823.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:13am +07