"โยนิโสมนสิการ คือความแยบคายในการมองสิ่งต่างๆ คำว่าแยบคาย หมายถึงมองได้ถูกตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอน ไม่ใช่แยบคายเอาเอง เก่งเองไม่ได้ น้ำหน้าอย่างพวกเราสาวกภูมิเก่งเองไม่ได้ เมื่อใดที่เรารู้เราเห็นไม่ตรงที่พระพุทธเจ้าบอกยังเชื่อไม่ได้ ไม่ตรงที่พระอรหันตสาวกอธิบายไว้ในพระไตรปิฎกนี่เชื่อไม่ได้ อย่างนั้นไม่ใช่โยนิโสมนสิการ อย่างนั้นฟุ้งซ่าน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๑ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

Direct download: 580816.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07