"ตั้งใจรักษาศีล ศีล ๕ ก็พอแล้ว ฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว คือเรื่องของสมาธิ แล้วก็เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไป ก็คือปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญาแก่กล้า ใจก็จะหลุดออกจากโลก หลุดเอง" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรมแผ่นที่ ๖๑ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

Direct download: 580812.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:49pm +07