"ความมัว ความฟุ้งซ่าน ความไม่มีแรง ก็เป็นสภาวะ มีค่าเท่ากันกับความสว่าง ความใส ความสงบ ความมีเรี่ยวมีแรง ต่างก็สอนไตรลักษณ์เท่าๆ กัน บทเรียนอันเดียวกันนะ แต่ครูสองคน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๑ วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ช่วงสอง

Direct download: 580807B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:11pm +07