(ปฏิจจสมุปบาท) "เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี" เป็นการบอกว่า ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวร ทุกอย่างมีขึ้นมาเพราะมีเหตุ พอเหตุดับมันก็ดับ พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 25 ก.ค.​58 A

Direct download: 580725A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:03pm +07