"ใจมันเปลี่ยนสักอย่างเดียวนะ ชีวิตมันก็เปลี่ยน พอจิตใจของเราเปลี่ยนไป มีความรู้ถูกความเข้าใจถูกมากขึ้น เราก็ประพฤติปฏิบัติถูกมากขึ้น ดำรงชีวิตถูกต้องมากขึ้น ก็มีความสุขเยอะขึ้น" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ 18 ก.ค. 58 B

Direct download: 580718B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:11am +07