"จะดูจิตอย่าไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่าง ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติ เมื่อกระทบอารมณ์แล้วจิตเกิดสุข เกิดทุกข์ เกิดกุศล เกิดอกุศล เกิดยินดีเกิดยินร้าย ให้รู้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๐ วันที่ 12 ก.ค. 58

Direct download: 580712.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:49am +07