"ความโกรธ ความโลภ ความฟุ้งซ่าน ความสงบเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้า จิตกับความสุข ความสงบ ความดี ความชั่วนั้น คนละอันกัน ฝึกให้เห็นอย่างนี้เรื่อยๆ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ วันที่ 5 ก.ค. 58

Direct download: 580705.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:47pm +07