"ต้องสู้ ดูแล้วดูอีกๆ ดูไปถึงเมื่อไร ดูถึงเมื่อใจฉลาด... เห็นสภาวะเกิดแล้วดับๆ ถึงจุดที่ใจฉลาดมันไม่ใช่มารู้ว่าความโกรธเกิดแล้วดับ ความโลภเกิดแล้วดับนะ แต่จะสรุปรวบยอดว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ ถ้าจิตเข้าถึงตรงนี้ได้จะได้ธรรมะเบื้องต้นนะ เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบัน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 1 ก.ค. 2558

Direct download: 580701.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:37pm +07