"มาฝึกจิตฝึกใจได้บุญมากกว่าทำบุญด้วย แต่ว่าต้องลงทุนลงแรง ต้องฝึกทุกวันๆ ตั้งใจฝึกเข้านะ ชีวิตนี้เป็นของหายาก หมดลงไปทุกวัน แต่ละวันที่หมดไปแล้วซื้อคืนไม่ได้... เราซื้อเวลาด้วยชีวิตของเราเอง เวลา 1 วันที่เราได้มาเราก็เอาชีวิต 1 วันไปแลกมา มีเวลาจำกัด รีบภาวนาเข้า " พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บริษัทเตียวฮง สีลม วันที่ 17 มิถุนายน 2558

Direct download: 580617.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:58pm +07