"อย่าไปคิดเลยว่าจะหาวิธีทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพาน หน้าที่ของเราทำตามที่พระพุทธเจ้าสอน เมื่อศีลสิกขา จิตสิกขา ปัญญาสิกขา แก่กล้าเต็มที่ ศีล สมาธิ ปัญญา สมบูรณ์ จิตจะบรรลุมรรคผลเอง ไม่ใช่เราจะทำยังให้จิตบรรลุ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๕๙ วันที่ 10 พ.ค. 58 B

Direct download: 580510B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:21pm +07