"รู้สึกตัวเป็นอย่างเดียวไม่พอละ ต้องแยกธาตุแยกขันธุ์ได้ จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 59 วันที่ 1 พ.ค. 58

Direct download: 580501.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:44pm +07