"ปัญญาอยู่ๆ ไม่เกิด ต้องมีสมาธิรองรับเพราะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ถ้าไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิด สมาธิเกิดจากอะไร สมาธิมีความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ ถ้าเรามีศีลมีธรรมใจมันมีความสุขมีศีล จิตใจจะมีความร่มเย็นเป็นสุข" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่ศาลาลุงชิน วันที่ 15 ก.พ. 2558

Direct download: 580215.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:34pm +07