สรณะอื่นของหลวงพ่อไม่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะอันประเสริฐของหลวงพ่อ ด้วยอำนาจแห่งสัจจะนี้ ขอให้พวกเรามีความสุขกายสุขใจพ้นจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม ทำพระนิพพานให้แจ้งโดยพลัน ...ไปทำเอานะ ตัวอื่นๆ ยังช่วยกันได้ตัวสุดท้ายต้องทำเอง ไปสู้เอา

Direct download: 580101B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:19pm +07