"สติเป็นของวิเศษนะ เป็นของที่มีคุณค่ามาก เพราะจะสามารถทำให้เราไปช่วยตัวเองได้ทั้งกับชีวิตในโลกหรือการปฏิบัติธรรม ขาดสติก็คือเสียทุกอย่าง เราจะได้เปรียบพวกที่ไม่เคยฝึกสตินะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 6 ธันวาคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 571206B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:32pm +07