เรามีร่างกายก็ใช้ประโยชน์ให้สูงสุด คือมาสร้างคุณงามความดีทั้งหลาย พัฒนาให้มีศีล มีสมาธิ มีปัญญาขึ้นมา ไม่อย่างนั้นก็แก่เปล่าๆ เจ็บเปล่าๆ ตายเปล่าๆ

Direct download: 571205A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:04pm +07