ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 2 พฤษภาคม 2557

Direct download: 570502.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:50am +07