ทุกวันทุกเวลาผ่านไปเราก็ใกล้ความตายไปเรื่อยๆ ชีวิตเราสั้นลงๆ เราได้ประโยชน์จากชีวิตไม่คุ้มค่า ทีนี้เรามาเติมความรู้สึกตัวลงไปในการใช้ชีวิต ชีวิตเราจะคุ้มค่า อยู่ทางโลกก็อยู่อย่างมีความสุขได้ แถมจิตใจยังเจริญขึ้นได้ด้วย การปฏิบัติธรรมจริงๆ ไม่ได้เบียดบังเวลาใช้ชีวิตธรรมดาของเรานี้เลย รวมเข้าเป็นอันเดียวกันได้

Direct download: 570426B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:39pm +07