จิตที่เข้าสู่ทางสายกลางคือจิตที่ไม่หลงส่งออกนอกไป ในขณะเดียวกันตั้งมั่นอยู่ก็ไม่ได้บังคับให้ตั้ง คือจิตที่ครูบาอาจารย์วัดป่ารุ่นก่อนที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยท่านเรียกว่าจิตผู้รู้นั่นเอง

Direct download: 570426A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:31pm +07