ธรรมเทศนานอกสถานที่ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วันที่ 20 เมษายน 2557

Direct download: 570420.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:06pm +07