เรียนธรรมะ เราจะสามารถถอดถอนความทุกข์ทางใจของเราได้อย่างเด็ดขาด

Direct download: 570330.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 4:01pm +07