ธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 มีนาคม 2557

Direct download: 570323.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:07pm +07