ไปเพ่งไปจ้อง ให้จิตนิ่ง หรือบังคับร่างกายบังคับจิตใจ ไม่ทำให้เกิดปัญญา ต้องปล่อยให้กายทำงานแล้วมีสติตามรู้ไปเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ปล่อยให้จิตทำงานมีสติตามรู้ จิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแปลกปลอมเข้ามา มาแล้วก็ไป ถ้าดูได้อย่างนี้ก็ใช้เวลาไม่นาน

Direct download: 570316.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:52am +07