เมื่อไรรู้ทันกิเลส กิเลสจะดับเอง ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้น

Direct download: 570226.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:38am +07