ออกจากทุกข์คือออกจากธาตุขันธ์ พ้นทุกข์ก็คือพ้นจากธาตุขันธ์ ธรรมเทศนาที่สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๓ 31 ธันวาคม 2556

Direct download: 561231A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:25pm +07