ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ที่วัดสันป่าสักวรอุไร จ.เชียงใหม่ (** หมายเหตุจากคณะทำงาน คุณภาพไฟล์เสียงไฟล์นี้ไม่ชัดเท่าปกติเนื่องจากต้นฉบับการบันทึกเสียงขัดข้อง)

Direct download: 561222.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:11am +07