ไม่ได้ภาวนาเอาดี ไม่ได้ภาวนาเอาสุข ไม่ได้ภาวนาเอาสงบ แต่ภาวนาให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้มันทำงานของมันไปเอง... คือมองให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่แสดงอยู่ในกายในใจนี้ เรียกว่าการเจริญวิปัสสนา

Direct download: 561012B.mp3
Category:general -- posted at: 1:15pm +07