สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไป นี่เดินปัญญา ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช สวนสันติธรรม 

Direct download: 560913.mp3
Category:general -- posted at: 10:34pm +07