ถ้ารู้หลักปฏิบัติแล้วก็ต้องไปทำด้วยตัวของตัวเอง

Direct download: 560811.mp3
Category:general -- posted at: 4:00am +07