หนึ่งขณะของปัจจุบันนี้แหละสำคัญที่สุด

Direct download: 560810.mp3
Category:general -- posted at: 4:00am +07