ธรรมะจะเรียนต้องขวนขวายหน่อย เป็นศาสตร์หนึ่ง การจะเข้าถึงแก่นแท้ของแต่ละศาสตร์ไม่ใช่เรื่องง่าย

Direct download: 560809A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:00am +07