ภาวนาเป็นเรื่องงานทางใจ... เรากลมกลืนอยู่กับโลก... เราไม่ต้องวางฟอร์มอวดว่าเป็นนักปฏิบัติ ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ 23 ก.ค. 56

Direct download: 560723A.mp3
Category:general -- posted at: 7:30am +07