ถ้าจะเป็นนักปฏิบัติ..​ มักน้อย สันโดษ ไม่คลุกคลี ปรารภความเพียร เจริญศีล สมาธิ ปัญญา นี่คืองานที่ชาวพุทธต้องทำ

Direct download: 560707B.mp3
Category:general -- posted at: 10:00am +07