เราฝึกตัวเอง เอาตัวให้รอดตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่ รักษาศีลไว้ให้ดี ถือศีล ไม่ใช่คนอื่นไม่มายิงเรา คนละเรื่องกันเลย ถือศีลไว้ แล้วจิตใจเรามีคุณภาพสูงขึ้น สมาธิเราจะง่ายขึ้น มีสมาธิก็ไม่ใช่เพื่อมีอิทธิฤทธิ์ แต่มีสมาธิเพื่อจะมีกำลังเจริญปัญญา เจริญปัญญาก็ไม่ใช่เพื่อความฉลาดเหนือคนอื่น แต่เพื่อให้เห็นความจริงของรูป-นาม กาย-ใจ เห็นรูป-นาม กาย-ใจตามความเป็นจริง จิตก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือ แล้วก็หลุดพ้น จิตใจมันก็จะเดินไปสู่ความสงบสุข เราสามารถสงบสุขอยู่ได้ ท่ามกลางความวุ่นวาย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 9 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630209A ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630209A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07