"ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง แล้วรู้ทันจิตไว้ แล้วเราจะได้จิตตั้งมั่นขึ้นมา เอาไว้เดินปัญญาต่อ เราใช้จิตที่ตั้งมั่น ไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของกาย เราใช้จิตที่ตั้งมั่น ไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกนึกคิดทั้งหลาย หรือเห็นความเกิดดับของจิต จิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่ง หมุนเวียนไป ไปทำเอา อันใดอันหนึ่ง ต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่ง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610908A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610908A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07