การที่เราไม่ยอมทำตามกิเลสไปเรื่อยๆ เรียกว่าเรามีศีลอยู่ ใจเราจะค่อยๆ เข้มแข็งขึ้น ใจไม่วิ่งพล่านตามกิเลส สมาธิมันจะค่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างกิเลสเกิดแล้วเราค่อยรู้ทันเรื่อยๆ ไม่ผิดศีล การที่เราคอยรู้ทันกิเลส ใจจะไม่ฟุ้งซ่าน เพราะตัวที่ทำให้ใจฟุ้งซ่าน ก็คือตัวกิเลส ฉะนั้นเราคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดในใจเรื่อยๆ ไป โลภ โกรธ หลง อะไรเกิด ก็รู้เอา ใจมันจะมีสมาธิดีขึ้นๆ ... คอยรู้ทันใจไปเรื่อย ขั้นแรกมันก็จะได้สติ ได้สมาธิ ต่อไปมันได้ปัญญา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 7 มีนาคม 2563 ไฟล์ 630307 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630307.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:00pm +07