เส้นทางที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้น เริ่มมาจาก การเห็นรูปนามตามความเป็นจริง เห็นกายอย่างที่กายเป็น เห็นใจอย่างที่ใจเป็น มันเป็นยังไง มันเป็นไตรลักษณ์ ... เพราะเห็นตามความเป็นจริง จึงเบื่อหน่าย ความจริงคือไตรลักษณ์ และไตรลักษณ์แสดงอยู่ที่รูป ที่นามเท่านั้น ไม่แสดงอยู่ที่อื่น -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 6 มกราคม 2562 ไฟล์ 620106B ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620106B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07