ความยากที่สุดของการปฏิบัติ อยู่ตรงที่การฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญา จิตที่ไม่มีคุณภาพ ทู่ซี้ไปเดินปัญญา ไม่ได้ผลหรอก เหนื่อยเปล่า ๆ เพราะอย่างนั้น เราฝึกให้มีระเบียบแบบแผน ถ้าเราเป็นฆราวาส ก็รักษาศีล ๕ เอาไว้ให้ดี แล้วก็ฝึกจิตของเราให้มันอยู่กับเนื้อกับตัว โดยไม่เจตนา ให้มันอยู่กับเนื้อกับตัว ไม่ร่อนเร่ไป -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ไฟล์ 630106A ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 620106A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07