ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน โดยหลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชโช แสดงที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ 6 กันยายน 2556 ช่วงที่สอง

Dhamma Talks and Q & A in Thai by Luangpor Pramote Pamojjo at Suan Santidham, 6 September 2013

    

Direct download: 560906B.mp3
Category:general -- posted at: 10:35pm +07