โอปนยิโก ย้อนกลับเข้ามาเรียนรู้ตัวเอง มาดูว่าความเป็นจริงของกาย ความเป็นจริงของจิตใจเป็นอย่างไร เราต้องการแค่นั้น พยายามมาเรียนรู้มาดูกาย มาดูใจ ให้เห็นว่าจริงๆ เป็นอย่างไร จริงๆ แล้วไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ถูกบีบคั้นตลอดเวลา จริงๆ ไม่อยู่ในอำนาจบังคับ เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามสั่ง เราดูเพื่อให้เห็นความจริงเท่านี้เอง

ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชโช แสดงที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ 6 กันยายน 2556

Dhamma Talks in Thai by Luangpor Pramote Pamojjo at Suan Santidham, 6 September 2013

Direct download: 560906A.mp3
Category:general -- posted at: 8:41pm +07