ต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรา รู้มันเข้าไปตรงๆ ถ้ามีความอยากเกิดขึ้น ให้รู้ทันว่าอยาก แล้วใจจะไม่ดิ้นรน เมื่อสิ้นความอยาก เขาเรียกว่ามีวิราคะ เมื่อสิ้นความดิ้นรน เรียกว่าวิสังขาร จิตก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้น เรียกว่าวิมุตติ คำว่า “วิ” พวกนี้ พวกเดียวกัน ใช้แทนที่กันได้ เมื่อไรมีวิราคะ เมื่อนั้นก็ถึงพระนิพพาน เมื่อไรมีวิสังขาร ก็ถึงพระนิพพาน เมื่อไรมีวิมุตติ ก็ถึงพระนิพพาน ถึงอันเดียวกัน แต่ว่าแจกแจงรายละเอียดลงไปในแง่มุมที่ต่างๆ กันไป ถ้าถึงอันใดอันหนึ่งก็ถึงกันหมด เราจะไปสั่งจิตให้มีวิราคะ สั่งไม่ได้ วิราคะก็คือความสิ้นตัณหา แต่ตัณหาเกิดขึ้น อย่ายอมแพ้มัน อย่ายอมจำนนมัน รู้มันเข้าไปตรงๆ เลย ดูมันเข้าไปตรงๆ มันทนไม่ได้หรอก กิเลสเก่งแค่ไหน มันก็ทนสติปัญญาเราไม่ได้หรอก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 6 ธันวาคม 2563 ไฟล์ 631206 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631206.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07