พวกเราฟังแล้วอย่าฟังเปล่าๆ เอาไปปฏิบัติ อ่านจิตอ่านใจตนเองไป มีกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันไป อย่าตามใจกิเลส อย่าหลงโลก หรืออย่าบังคับกาย บังคับใจให้นิ่ง ดูกายอย่างที่กายเป็น ดูใจอย่างที่ใจเป็น อย่าหลงโลก แล้วก็ดูกายดูใจอย่างที่มันเป็น ศีล 5 รักษาเอาไว้ ฝึกอย่างนี้ ไปฝึกทุกวันๆ แบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบไว้ สมาธิมันจะได้เข้มแข็ง ทำในรูปแบบก็อยู่กับเครื่องอยู่ อยู่กับพุทโธ อยู่กับลมหายใจ อยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกาย อะไรก็ได้ ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง สมาธิมันจะเพิ่มขึ้น ในที่สุดพอสติระลึกรู้สภาวะปุ๊บ ตัวรู้มันจะดีดขึ้นมาเอง ขันธ์ 5 มันจะแยกอัตโนมัติ พอขันธ์ 5 มันแยกได้ ก็จะเห็นขันธ์แต่ละขันธ์แสดงไตรลักษณ์ ตัวนั้นคือตัววิปัสสนากรรมฐาน ใช้เวลาไม่นาน ถ้าจิตเราถูก ทรงสมาธิที่ถูกต้องแล้ว การเจริญปัญญาไม่ยาวเท่าไร มรรคผลก็จะเกิด แล้วเราจะรู้ด้วยตัวเราเอง ไม่ต้องให้คนอื่นพยากรณ์ ... สร้างตัวเองให้เป็นพระ ภาวนาไปจนเป็นพระอริยะขึ้นมา แล้วเรารู้เองว่าเราล้างกิเลสไปแล้ว -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 5 กรกฎาคม 2563 ไฟล์ 630705 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630705.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07